Zoznam špecialistov

Spracovatelia povinných dokladov

  • Projektová dokumentácia zateplenia rodinného domu
  • Projektové energetické hodnotenie (PEH)

Pre vypracovanie projektu a PEH sa môžete obrátiť na projektantov vo svojom okolí alebo aj kdekoľvek na Slovensku.

Oprávnenou osobou pre vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu a projektového energetického hodnotenia je:

 

  • Energetický certifikát

Oprávnenou osobou pre vypracovanie energetického certifikátu je:

 

Licencované spoločnosti

V nadväznosti na novelu zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinnú od 1. mája 2019 bola zrušená povinnosť realizovať zateplenie obvodového plášťa rodinného domu licencovanou spoločnosťou.

Táto podmienka sa však pre uznanie nákladov do oprávnených nákladov aj naďalej vzťahuje na žiadosti podané pred účinnosťou novely zákona a to vo výzve č. 03/2017 a č. 04/2018.

Podmienka stanovuje realizáciu zateplenia obvodových stien rodinného domu zhotoviteľom, ktorý má na systém správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom. V súčasnosti sú pre vydanie správy z inšpekcie akreditované inšpekčné orgány Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. a Eucert s.r.o. Licencia potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržiavanie predpokladanej kvality vykonávacích prác, pričom spolu s osvedčenými komponentami konštrukčného systému garantuje projektované parametre a životnosť diela.

Zoznamy spoločností s vydanými licenciami na špeciálne stavebné práce vydané akreditovaným inšpekčným orgánom:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

Eucert s.r.o.

V prípade otázok týkajúcich sa zoznamov, kontaktujte akreditovaný inšpekčný orgán, ktorý zoznam spravuje.

Pre zaslanie vzoru licencie a správy z inšpekcie vydanej akreditovaným inšpekčným orgánom nás kontaktujte.

Pri zatepľovaní obvodových stien sa najčastejšie používa tzv. kontaktný zatepľovací systém (ETICS). Pri kontaktnom zatepľovacom systéme sa izolačný materiál aplikuje priamo na obvodovú stenu, pričom sa skladá z niekoľkých vrstiev. Pre každý systém je odskúšané spolupôsobenie zložiek a preto je potrebné si vybrať jeden systém, aplikovať ho ako celok, dodržiavať technológie a postupy odporúčané výrobcom pre získanie kvality garantovanej výrobcom. Zloženie vybratého kontaktného zatepľovacieho systému, výrobcov komponentov a deklarované parametre sú uvedené vo Vyhlásení o parametroch tepelnoizolačného systému. Toto tlačivo je najčastejšie dostupné priamo na stránke výrobcu, prikladá sa ako príloha k žiadosti o príspevok na zateplenie rodinného domu po realizácii zateplenia.

 

 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR © 2016-2019