Kto môže požiadať o príspevky

Ministerstvo dopravy a výstavby SR poskytuje v oblasti zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinných domov

  • príspevok na zateplenie staršieho rodinného domu, a
  • príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie.

Žiadateľom o tieto príspevky môže byť fyzická osoba

  • ktorá je vlastníkom rodinného domu,
  • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, a
  • je občanom Európskej únie.

Ak je rodinný dom v spoluvlastníctve viacerých fyzických osôb, žiadosť o príspevok môže podať ktorýkoľvek spoluvlastník, ktorý predloží úradne overený písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov s podaním žiadosti o príspevok a zároveň je ostatnými spoluvlastníkmi splnomocnený na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku.

Na uvedené účely môže byť splnomocnený len jeden spoluvlastník. Podpisy spoluvlastníkov na súhlase a písomnom plnomocenstve musia byť úradne overené.

Vzor plnomocenstva pre prípad podielového spoluvlastníctva alebo bezpodielového spoluvlastníctva manželov je dostupný v časti Dokumenty na stiahnutie.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR © 2016-2019