Výška príspevku na zateplenie rodinného domu

Príspevok na zateplenie rodinného domu žiadateľovi uhradí časť oprávnených nákladov, ktoré vynaložil na realizáciu zateplenia rodinného domu.

Oprávnenými nákladmi sú náklady za materiál a práce na zateplení rodinného domu vrátane DPH začaté po 31. decembri 2014.

Do oprávnených nákladov možno započítať aj

Príspevok na zateplenie rodinného domu môže byť poskytnutý do výšky 40 % oprávnených a uhradených nákladov, avšak najviac v sume

  • 7 000 eur v závislosti od dosiahnutých tepelnoizolačných schopností jednotlivých konštrukcií, ktorými sú obvodové steny, vonkajšie výplne otvorov (okná, dvere), strecha a vnútorné konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom,
  • 1 000 eur v závislosti od dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu.

Výška príspevku pri obnovených alebo vymenených stavebných konštrukciách je limitovaná na 1 m2 teplovýmennej plochy (uvedenej v energetickom certifikáte) nasledovne:

Druh obnovenej stavebnej konštrukcie alebo vymenenej stavebnej konštrukcie

Výška príspevku na 1 m2 teplovýmennej plochy podľa dosiahnutej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebnej konštrukcie spĺňajúcej požiadavku pre energetickú úroveň výstavby

ultanízkoenergetickej budovy nízkoenergetickej budovy
Obvodový plášť a strop pod nevykurovaným priestorom

30 eur / m2

20 eur / m2

Strešný plášť
33 eur / m2

25 eur / m2

Otvorová konštrukcia
55 eur / m2

39 eur / m2

Vnútorná deliaca konštrukcia medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom s výnimkou stropu pod nevykurovaným priestorom
11 eur / m2

9 eur / m2

 

Výška príspevku podľa dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu po zateplení je odstupňovaná nasledovne:

Výška príspevku podľa dosiahnutej potreby tepla na vykurovanie rodinného domu v závislosti od faktora tvaru rodinného domu spĺňajúcej požiadavku pre energetickú úroveň výstavby
ultranízkoenergetickej budovy nízkoenergetickej budovy
1000 eur  500 eur

 

Príspevok na zateplenie rodinného domu možno zvýšiť najviac o sumu 800 eur o náklady

  • za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu,
  • za vypracovanie žiadosti o príspevok na zateplenie,
  • za vypracovanie energetického certifikátu.

Celková výška príspevku tak môže dosiahnuť až 8 800 eur.

 

 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR © 2016-2019