Projektová dokumentácia zateplenia rodinného domu

Požiadavky na vypracovanie projektovej dokumentácie

Časť 1 - Preukázanie zákonných podmienok

Požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti obnovovaných/vymieňaných/novozhotovovaných stavebných konštrukcií (§ 9e ods. 1 písm. a) zákona č. 555/2005 Z. z.):

  • súčiniteľ prechodu tepla obnovovaných/vymieňaných/novozhotovovaných stavebných konštrukcií musí byť menší alebo rovný ako normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla stavebnej konštrukcie podľa slovenskej technickej normy (tretí stĺpec UN alebo štvrtý stĺpec Ur1 tabuľky č. 1 alebo č. 2 v STN 73 0540-2) platná v čase vypracovania projektovej dokumentácie, resp. v čase podania žiadosti o stavebné povolenie (podľa rozsahu stavebných úprav - pozri stavebný zákon),
  • predchádzajúca podmienka sa považuje za splnenú aj v prípade, ak pri týchto stavebných konštrukciách nie je z funkčných alebo technických dôvodov umožnené splnenie normalizovanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla podľa slovenskej technickej normy (tretí stĺpec UN alebo štvrtý stĺpec Ur1 tabuľky č. 1 a č. 2 v STN 73 0540-2), ale je splnená aspoň maximálna hodnota súčiniteľa prechodu tepla podľa slovenskej technickej normy (druhý stĺpec Umax tabuľky č. 1 a č. 2 v STN 73 0540-2) a súčasne sú tieto dôvody uvedené v projektovej dokumentácii (§ 9e ods. 3 zákona č. 555/2005 Z. z.).

Požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti neobnovených/nevymieňaných stavebných konštrukcií (§ 9e ods. 1 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z.):

  • súčiniteľ prechodu tepla neobnovovaných/nevymieňaných stavebných konštrukcií musí byť menší alebo rovný ako maximálna hodnota súčiniteľa prechodu tepla stavebnej konštrukcie podľa slovenskej technickej normy (druhý stĺpec Umax tabuľky č. 1 a č. 2 v STN 73 0540-2).

Požiadavka na celkovú podlahovú plochu rodinného domu (§ 9e ods. 1 písm. e) zákona č. 555/2005 Z. z.):

  • celková podlahová plocha rodinného domu sa zistí z vonkajších rozmerov budovy podľa slovenskej technickej normy (STN EN ISO 13790/NA Energetická hospodárnosť budov, Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie, Národná príloha) bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií. Určuje sa pomocou teplovýmenného obalu vymedzujúceho priestory s upravovanými vnútornými podmienkami a priestory s neupravovanými podmienkami (exteriér, nevykurované miestnosti a podlažia,...). Požiadavka je splnená, ak je celková podlahová plocha jednopodlažného rodinného domu najviac 150 m2 a viacpodlažného rodinného domu najviac 300 m2

 

Časť 2 - Rozsah projektovej dokumentácie

V prípade významnej obnovy rodinného domu (§ 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z.) by projektová dokumentácia zateplenia rodinného domu predkladaná ako súčasť žiadosti mala obsahovať najmä:

  • technickú správu,
  • výkresovú časť (pôdorysy všetkých podlaží, rez objektom, pohľady, situáciu) s vyznačeným návrhom technického riešenia a
  • projektové energetické hodnotenie (§ 4a ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z.).

Projektová dokumentácia zateplenia rodinného domu musí obsahovať návrh technického riešenia zateplenia rodinného domu (medzi zateplenie patrí napr. zateplenie obvodových stien, zateplenie strechy, zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií, výmena okien a dverí) a musí z nej byť možné overiť splnenie všetkých zákonných podmienok pre poskytnutie príspevku, ako aj veľkosť teplovýmenných plôch jednotlivých stavebných konštrukcií, ktoré môžu byť určujúce pri výpočte výšky príspevku.

Projektová dokumentácia zateplenia rodinného domu pri realizácii iba niektorých opatrení (napr. zateplenie len obvodových stien alebo zateplenie len strešného plášťa alebo výmena len okien,...) musí byť v takom rozsahu, aby z nej bolo možné overiť všetky podmienky pre poskytnutie príspevku (uvedené v časti 1), ako aj informácie potrebné k určeniu jeho výšky. Nemusí však byť v rovnakej podrobnosti, napr. ak je opatrením na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu iba výmena okien, tak výkresová časť projektovej dokumentácie zateplenia môže byť použitá z projektovej dokumentácie vypracovanej k výstavbe rodinného domu (ale iba v prípade, ak súhlasí so súčasným stavom a ostatné konštrukcie vyhovujú požiadavkám na neobnovené/nevymieňané stavebné konštrukcie - časť 1).

 

Časť 3 - Minimálny rozsah prác pri zateplení rodinného domu

Príspevok je možné poskytnúť aj v prípade, ak sa nerealizuje obnova/výmena všetkých obalových konštrukcií rodinného domu. Aj v tomto prípade je vša potrebné splniť všetky zákonné podmienky (časť 1, časť 2), t. j. aj všetky neobnovované/nevymieňané stavebné konštrukcie musia mať súčiniteľ prechodu tepla nižší alebo rovný ako je maximálna hodnota súčiniteľa prechodu tepla podľa slovenskej technickej normy (druhý stĺpec Umax tabuľky č. 1 a č. 2 v STN 73 0540-2).

Ministerstvo dopravy a výstavby SR © 2016-2019