Podmienky poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu

Pre poskytnutie príspevku na zateplenie rodinných domov musí rodinný dom spĺňať základné podmienky:

  • bol daný do užívania (skolaudovaný) aspoň 10 rokov pred realizáciou zateplenia,
  • celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 300 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome - overuje sa z energetického certifikátu, resp. z projektového energetického hodnotenia (celková podlahová plocha budovy sa zistí z vonkajších rozmerov budovy bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií podľa technickej normy STN EN ISO 13790/NA. Pri výpočte sa zohľadňuje aj počet podlaží, situovanie vykurovaných/nevykurovaných priestorov v stavbe a pod.),
  • nachádza sa na území Slovenskej republiky,
  • je výlučne využívaný na bývanie (zatepľovaný objekt musí byť v zmysle stavebného zákona rodinným domom a na jeho adrese nesmie byť zapísané sídlo právnickej osoby, resp. miesto podnikania fyzickej osoby),
  • na jeho zateplenie nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a nebol poskytnutý príspevok na zateplenie rodinného domu na základe podanej žiadosti v predchádzajúcich výzvach.

 

Pri uskutočnení zateplenia rodinného domu musia byť dodržané tieto technické podmienky:

 

Pri výzvach vyhlásených do 1. mája 2019 boli overované aj nasledovné podmienky:

  • návrhom zateplenia sa musí dosiahnuť minimálna povrchová teplota obvodových konštrukcií rodinného domu,
  • zateplenie obvodových stien rodinného domu môže zrealizovať iba zhotoviteľ, ktorý má na daný tepelnoizolačný systém správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom.

 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR © 2016-2019