Výzva na predkladanie žiadostí

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlásilo dňa 29. júna 2017 výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2017.

Predkladať žiadosti bude možné od 1. augusta 2017.

Pre podávanie žiadosti je vypracovaný Manuál na vyplnenie elektronického formulára žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (.pdf, 1,3 MB) ako aj vzory tlačív, ktoré sú dostupné v časti Dokumenty na stiahnutie.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR © 2016-2017