Podmienky poskytnutia príspevku

Základnými podmienkami poskytnutia príspevku sú:

  • splnenie požiadavky tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy,
  • splnenie hygienického kritéria zodpovedajúceho slovenskej technickej norme,
  • zateplenie rodinného domu uskutočniť tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie o parametroch výrobca systému,
  • zrealizovať zateplenie rodinného domu zhotoviteľom, ktorý má na systém správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom,
  • zrealizovať výmenu otvorových konštrukcií zhotoviteľom s licenciou (podmienka je platná od 1.1.2019).

Príspevkom na zateplenie rodinného domu sa žiadateľovi uhradí časť nákladov, ktoré vynaložil na realizáciu zateplenia rodinného domu. Príspevok na zateplenie rodinného domu sa môže poskytnúť do výšky 40 % oprávnených a uhradených nákladov (max. 8 000 eur), najviac v sume

  • 7 000,- eur v závislosti na dosiahnutých tepelnoizolačných schopnostiach jednotlivých konštrukcií, ktorými sú obvodové steny, vonkajšie výplne otvorov (okná, dvere), strecha a vnútorné konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a
  • 1 000,- eur v závislosti na dosiahnutej hodnote potreby tepla na vykurovanie rodinného domu.

Výška príspevku pri obnovených alebo vymenených stavebných konštrukcií bude limitovaná na 1 m2 teplovýmennej plochy nasledovne:

Druh obnovenej alebo vymenenej stavebnej konštrukcie Výška príspevku na 1 m2 teplovýmennej plochy, ak hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie spĺňa normalizovanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla podľa slovenskej technickej normy platnú od 1. januára 2016 Výška príspevku na 1 m2 teplovýmennej plochy, ak hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie spĺňa normalizovanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla podľa slovenskej technickej normy platnú do 31. decembra 2015
Obvodový plášť 30 eur / m2 20 eur / m2
Strešný plášť 33 eur / m2 25 eur / m2
Otvorová konštrukcia 55 eur / m2 39 eur / m2
Vnútorná deliaca konštrukcia medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom 11 eur / m2 9 eur / m2

 

Výška príspevku podľa dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu po zateplení:

Príspevok pri dosiahnutej hodnote potreby tepla na vykurovanie rovnej alebo nižšej, ako je normalizovaná hodnota potreby tepla na vykurovanie v závislosti od faktora tvaru rodinného domu podľa slovenskej technickej normy platná od 1. januára 2016 Príspevok pri dosiahnutej hodnote potreby tepla na vykurovanie rovnej alebo nižšej, ako je normalizovaná hodnota potreby tepla na vykurovanie v závislosti od faktora tvaru rodinného domu podľa slovenskej technickej normy platná do 31. decembra 2015 Príspevok pri dosiahnutej hodnote potreby tepla na vykurovanie vyššej, ako je normalizovaná hodnota potreby tepla na vykurovanie v závislosti od faktora tvaru rodinného domu podľa slovenskej technickej normy platná do 31. decembra 2015
1000 eur  500 eur 0 eur

 

Príspevok na zateplenie rodinného domu možno zvýšiť o náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu, za vypracovanie žiadosti o príspevok na zateplenie a za vypracovanie energetického certifikátu, najviac o sumu 800,- eur.

Celková výška príspevku tak môže dosiahnuť až 8 800,- eur.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR © 2016-2019