Projektová dokumentácia nového rodinného domu

Požiadavky na vypracovanie projektovej dokumentácie

Preukázanie zákonných podmienok 

Požiadavka na energetickú hospodárnosť budovy rodinného domu (podľa § 9ae ods. 1 písm. a) zákona č. 555/2005 Z. z.):

  • rodinný dom spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie, t. j. jeho primárna energia je v energetickej triede A0.

Požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií rodinného domu (§ 9ae ods. 1 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z.):

  • súčiniteľ prechodu tepla stavebných konštrukcií (obvodový plášť, strešný plášť, vonkajšie otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom) musí byť menší alebo rovný ako normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla stavebnej konštrukcie podľa slovenskej technickej normy (piaty stĺpec Ur2 tabuľky č. 1 a č. 2 v STN 73 0540-2) platná od 01. 01. 2021.

Požiadavka na celkovú podlahovú plochu rodinného domu (§ 9ea ods. 1 písm. d) zákona č. 555/2005 Z. z.):

  • celková podlahová plocha rodinného domu sa zistí z vonkajších rozmerov budovy podľa slovenskej technickej normy (STN EN ISO 13790/NA Energetická hospodárnosť budov, Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie, Národná príloha) bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií. Určuje sa pomocou teplovýmenného obalu vymedzujúceho priestory s upravovanými vnútornými podmienkami a priestory s neupravovanými podmienkami (exteriér, nevykurované miestnosti a podlažia,...). Požiadavka je splnená, ak je celková podlahová plocha rodinného domu najviac 200 m2.

 

Rozsah projektovej dokumentácie

Projektová dokumentácia rodinného domu musí obsahovať návrh technického riešenia výstavby rodinného domu a musí z nej byť možné overiť splnenie všetkých zákonných podmienok pre poskytnutie príspevku.

Projektová dokumentácia rodinného domu predkladaná ako súčasť žiadosti by mala obsahovať najmä:

  • technickú správu,
  • výkresovú časť: pôdorysy všetkých podlaží, rez objektom, pohľady, situáciu.

 

 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR © 2016-2019