Ako podať žiadosť

1. KROK

Počkať na vyhlásenie výzvy. Výzva bude po vyhlásení uverejnená na stránke www.mindop.sk a na tejto stránke. Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie č. N1/2019 sa predpokladá v auguste 2019.

2. KROK

Pripraviť si potrebné prílohy k žiadosti. Zoznam príloh potrebných k žiadosti je dostupný v časti Dokumenty na stiahnutie.

3. KROK

Po spustení výzvy č. N1/2019 vyplniť elektronický formulár žiadosti, ktorý bude dostupný na tejto stránke v období určenom vo výzve alebo do naplnenia limitu stanoveného vo výzve. Elektronický formulár bude dostupný mesiac po vyhlásení výzvy na webovej stránke uvedenej vo výzve. Pri vypĺňaní elektronického formulára žiadosti postupujte podľa Manuálu.

4. KROK

Po záväznom odoslaní žiadosti je potrebné vygenerovanú žiadosť spolu s prílohami podať na poštovú prepravu alebo doručiť do podateľne ministerstva do 10 pracovných dní.

Adresa ministerstva:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Slovenská republika

Úradné hodiny v podateľni
Pondelok - piatok:
8:00 - 15:30 hod.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR © 2016-2019