Aktuality

CONECO 2019

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sa zúčastní 40. ročníka veľtrhu CONECO, ktoré sa uskutoční v Incheba Expo Bratislava v dňoch 27. – 30. 3. 2019 v čase od 9.00 – 18.00 hod.

V informačnom stánku Vám budú k dispozícii naši zamestnanci, ktorí zodpovedajú Vaše otázky aj ohľadom získania príspevku na zateplenie staršieho rodinného domu a pripravovaného príspevku na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie. 

Viac informácií o podujatí nájdete na webovej stránke: http://www.incheba.sk/vystavy/coneco-racioenergia-15861.html?page_id=15861.

 

Novela zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky schválila 9. januára 2019 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súčasnosti je vládny návrh zákona s predpokladanou účinnosťou od 1. mája 2019 predložený na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, vzhľadom na to podmienky uvedené v návrhu budú platné až po schválení zákona.

Cieľom novely zákona je zatraktívniť podmienky pre získanie príspevku na zatepľovanie rodinných domov a súčasne podporovať výstavbu rodinných domov, ktoré splnia požiadavky budov s takmer nulovou potrebou energie. O pripravovaných zmenách sa viac dočítate tu.

V nadväznosti na uvedené sa vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu a príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie predpokladá v II. štvrťroku 2019, po schválení novely zákona.

 

Ukončenie výzvy č. 4/2018 na predkladanie žiadostí

V nadväznosti na štvrtú výzvu č. 4/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bolo predkladanie žiadostí ukončené dňa 31. augusta 2018.

Vyhlásenie výzvy č. 5/2019 sa predpokladá v II. štvrťroku 2019.

 

Dni energie a ekológie na Slovensku 2018

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení oddelením projektov zatepľovania rodinných domov sa zúčastní 5. ročníka podujatia Dni energie a ekológie na Slovensku 2018, ktoré sa uskutoční v troch mestách v čase od 10.00 - 17.00 hod. V informačnom stánku Vám budú k dispozícii naši zamestnanci, ktorí zodpovedajú Vaše otázky ohľadom získania príspevku na zateplenie rodinného domu. Zavítame do miest:

2. júna 2018 - Bratislava - OD IKEA

6. júna 2018 - Žilina - Námestie A. Hlinku

8. júna 2018 - Banská Bystrica - Námestie SNP

Hlavnou myšlienkou podujatia je šírenie poznatkov o zelených technológiách, úsporách energie a udržateľnej doprave na námestiach a v obchodných centrách. Viac informácií o podujatí nájdete na webovej stránke http://energieprevas.sk/dens-2018.

 

CONECO 2018

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sa zúčastní 39. ročníka veľtrhu Coneco, ktoré sa uskutoční v Incheba Expo Bratislava v dňoch 11. – 14. 4. 2018 v čase od 9.00 – 18.00 hod. V informačnom stánku Vám budú k dispozícii naši zamestnanci, ktorí zodpovedajú Vaše otázky aj ohľadom získania príspevku na zateplenie rodinného domu.

Viac informácií o podujatí nájdete na webovej stránke: http://www.incheba.sk/vystavy/coneco-racioenergia-14034.html?page_id=14034

 

Výzva č. 4/2018 na predkladanie žiadostí

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlásilo dňa 1. marca 2018 výzvu č. 4/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2018.

Predkladať žiadosti bude možné od 1. apríla 2018 do 31. augusta 2018 alebo naplnenia limitu 500 žiadostí.

Pre podávanie žiadosti je vypracovaný Manuál na vyplnenie elektronického formulára žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (.pdf, 1,3 MB) ako aj vzory tlačív, ktoré sú dostupné v časti Dokumenty na stiahnutie

 

Ukončenie výzvy č. 3/2017 na predkladanie žiadostí

V nadväznosti na tretiu výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bolo predkladanie žiadostí ukončené dňa 31. októbra 2017.

Vyhlásenie výzvy č. 4/2018 sa predpokladá v II. štvrťroku 2018.

 

Výzva č. 3/2017 na predkladanie žiadostí

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlásilo dňa 29. júna 2017 výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2017.

Predkladať žiadosti bude možné od 1. augusta 2017.

Pre podávanie žiadosti je vypracovaný Manuál na vyplnenie elektronického formulára žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (.pdf, 1,3 MB) ako aj vzory tlačív, ktoré sú dostupné v časti Dokumenty na stiahnutie.

Zmena zákona č. 555/2005 Z. z. a vyhlášky č. 342/2005 Z. z.

Dňa 9. mája 2017 bol schválený zákon č. 144/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (znenie zákona: zákon č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 144/2017 Z. z.).

Následne bola dňa 19. mája 2017 schválená vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 145/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (znenie vyhlášky: vyhláška č. 342/2015 Z. z. v znení vyhlášky č. 145/2017 Z. z.).

Uvedené predpisy nadobudnú účinnosť dňa 15. júna 2017. To znamená, že žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu podané v nasledujúcej výzve na predkladanie žiadostí č. 03/2017 budú posudzované podľa nových podmienok.

Medzi najdôležitejšie novinky patrí:

  • zvýšenie príspevku na zateplenie rodinného domu najviac na 8 000 eur,
  • zvýšenie príspevku najviac na 40 % z oprávnených a uhradených nákladov,
  • do nákladov za zrealizovanie zateplenia rodinného domu je možné zahrnúť aj úhradu za výmenu zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo), ak už nebola podporená iným programom,
  • zvýšenie príspevku najviac na 800 eur za náklady spojené s projektovými prácami (vypracovanie projektovej dokumentácie, energetického certifikátu,...), pričom do sumy je možné zahrnúť aj vypracovanie žiadosti o príspevok,
  • celková výška príspevku môže dosiahnuť až 8 800 eur,
  • zväčšenie celkovej podlahovej plochy viacpodlažného rodinného domu na 300 m2,
  • predĺženie lehoty na predloženie žiadosti o príspevok spolu s potrebnými dokladmi na 10 pracovných dní odo dňa elektronického zaregistrovania sa.

Viac informácií nájdete v časti Podpora zatepľovania.

 

Dni energie na Slovensku 2017

Ministerstvo dopravy a výstavby SR v zastúpení oddelením projektov zatepľovania rodinných domov sa zúčastní 4. ročníka podujatia Dni energie na Slovensku 2017, ktoré sa uskutoční v štyroch mestách v čase od 10.00 – 17.00 hod. V informačnom stánku Vám budú k dispozícii naši zamestnanci, ktorí zodpovedajú Vaše otázky ohľadom získania príspevku na zateplenie rodinného domu. Zavítame do miest:

03. júna 2017 - Bratislava - OC IKEA

05. júna 2017 - Žilina - Námestie A. Hlinku

07. júna 2017 - Trnava - OC City Aréna

09. júna 2017 - Banská Bystrica - Námestie SNP

Hlavnou myšlienkou podujatia je šírenie poznatkov o zelených technológiách, úsporách energie a udržateľnej doprave na námestiach a v obchodných centrách. Viac informácií o podujatí nájdete na webovej stránke http://energieprevas.sk/dens-2017.

 

Vyhlásenie výzvy č. 3/2017 sa predpokladá začiatkom II. polroku 2017

Národná rada Slovenskej republiky dňa 9. mája 2017 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 15. júna 2017.

Následne po nadobudnutí účinnosti zákona bude vyhlásená výzva č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

Spolu s nadobudnutím účinnosti zákona budú zverejnené schválené podmienky a vzorové tlačivá príloh žiadosti v časti Dokumenty na stiahnutie.

 

Ukončenie výzvy č. 2/2016 na predkladanie žiadostí

V nadväznosti na druhú výzvu č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bolo predkladanie žiadostí ukončené dňa 6. júla 2016.

Vyhlásenie výzvy č. 3/2017 sa predpokladá v II. polroku 2017.

 

Výzva č. 2/2016 na predkladanie žiadostí

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlásilo dňa 9. mája 2016 výzvu č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2016.

Predkladať žiadosti bude možné od 9. júna 2016.

Pre podávanie žiadosti je vypracovaný Manuál pre vyplnenie elektronického formulára žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (.pdf, 1,3 MB) ako aj vzory tlačív a čestných vyhlásení, ktoré sú dostupné v časti Dokumenty na stiahnutie.

 

Ukončenie výzvy č. 1/2016 na predkladanie žiadostí

V nadväznosti na prvú výzvu č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bolo predkladanie žiadostí ukončené dňa 12. apríla 2016.

Vyhlásenie výzvy č. 2/2016 sa predpokladá v II. štvrťroku 2016.

 

Výzva č. 1/2016 na predkladanie žiadostí

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlásilo dňa 16. februára 2016 prvú výzvu č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2016.

Predkladať žiadosti bude možné od 16. marca 2016.

Pre podávanie žiadosti je vypracovaný Manuál pre vyplnenie elektronického formulára žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (.pdf, 1,3 MB) ako aj vzory tlačív a čestných vyhlásení, ktoré sú dostupné v časti Dokumenty na stiahnutie.

Vyhlásenie výzvy č. 2/2016 sa predpokladá v II. štvrťroku 2016.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR © 2016-2019