Aktuality

Ukončenie výzvy č. 3/2017 na predkladanie žiadostí

V nadväznosti na tretiu výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bolo predkladanie žiadostí ukončené dňa 31. októbra 2017.

Vyhlásenie výzvy č. 4/2018 sa predpokladá v II. štvrťroku 2018.

 

Výzva č. 3/2017 na predkladanie žiadostí

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlásilo dňa 29. júna 2017 výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2017.

Predkladať žiadosti bude možné od 1. augusta 2017.

Pre podávanie žiadosti je vypracovaný Manuál na vyplnenie elektronického formulára žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (.pdf, 1,3 MB) ako aj vzory tlačív, ktoré sú dostupné v časti Dokumenty na stiahnutie.

Zmena zákona č. 555/2005 Z. z. a vyhlášky č. 342/2005 Z. z.

Dňa 9. mája 2017 bol schválený zákon č. 144/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (znenie zákona: zákon č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 144/2017 Z. z.).

Následne bola dňa 19. mája 2017 schválená vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 145/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (znenie vyhlášky: vyhláška č. 342/2015 Z. z. v znení vyhlášky č. 145/2017 Z. z.).

Uvedené predpisy nadobudnú účinnosť dňa 15. júna 2017. To znamená, že žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu podané v nasledujúcej výzve na predkladanie žiadostí č. 03/2017 budú posudzované podľa nových podmienok.

Medzi najdôležitejšie novinky patrí:

  • zvýšenie príspevku na zateplenie rodinného domu najviac na 8 000 eur,
  • zvýšenie príspevku najviac na 40 % z oprávnených a uhradených nákladov,
  • do nákladov za zrealizovanie zateplenia rodinného domu je možné zahrnúť aj úhradu za výmenu zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo), ak už nebola podporená iným programom,
  • zvýšenie príspevku najviac na 800 eur za náklady spojené s projektovými prácami (vypracovanie projektovej dokumentácie, energetického certifikátu,...), pričom do sumy je možné zahrnúť aj vypracovanie žiadosti o príspevok,
  • celková výška príspevku môže dosiahnuť až 8 800 eur,
  • zväčšenie celkovej podlahovej plochy viacpodlažného rodinného domu na 300 m2,
  • predĺženie lehoty na predloženie žiadosti o príspevok spolu s potrebnými dokladmi na 10 pracovných dní odo dňa elektronického zaregistrovania sa.

Viac informácií nájdete v časti Podpora zatepľovania.

 

Dni energie na Slovensku 2017

Ministerstvo dopravy a výstavby SR v zastúpení oddelením projektov zatepľovania rodinných domov sa zúčastní 4. ročníka podujatia Dni energie na Slovensku 2017, ktoré sa uskutoční v štyroch mestách v čase od 10.00 – 17.00 hod. V informačnom stánku Vám budú k dispozícii naši zamestnanci, ktorí zodpovedajú Vaše otázky ohľadom získania príspevku na zateplenie rodinného domu. Zavítame do miest:

03. júna 2017 - Bratislava - OC IKEA

05. júna 2017 - Žilina - Námestie A. Hlinku

07. júna 2017 - Trnava - OC City Aréna

09. júna 2017 - Banská Bystrica - Námestie SNP

Hlavnou myšlienkou podujatia je šírenie poznatkov o zelených technológiách, úsporách energie a udržateľnej doprave na námestiach a v obchodných centrách. Viac informácií o podujatí nájdete na webovej stránke http://energieprevas.sk/dens-2017.

 

Vyhlásenie výzvy č. 3/2017 sa predpokladá začiatkom II. polroku 2017

Národná rada Slovenskej republiky dňa 9. mája 2017 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 15. júna 2017.

Následne po nadobudnutí účinnosti zákona bude vyhlásená výzva č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

Spolu s nadobudnutím účinnosti zákona budú zverejnené schválené podmienky a vzorové tlačivá príloh žiadosti v časti Dokumenty na stiahnutie.

 

Ukončenie výzvy č. 2/2016 na predkladanie žiadostí

V nadväznosti na druhú výzvu č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bolo predkladanie žiadostí ukončené dňa 6. júla 2016.

Vyhlásenie výzvy č. 3/2017 sa predpokladá v II. polroku 2017.

 

Výzva č. 2/2016 na predkladanie žiadostí

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlásilo dňa 9. mája 2016 výzvu č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2016.

Predkladať žiadosti bude možné od 9. júna 2016.

Pre podávanie žiadosti je vypracovaný Manuál pre vyplnenie elektronického formulára žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (.pdf, 1,3 MB) ako aj vzory tlačív a čestných vyhlásení, ktoré sú dostupné v časti Dokumenty na stiahnutie.

 

Ukončenie výzvy č. 1/2016 na predkladanie žiadostí

V nadväznosti na prvú výzvu č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bolo predkladanie žiadostí ukončené dňa 12. apríla 2016.

Vyhlásenie výzvy č. 2/2016 sa predpokladá v II. štvrťroku 2016.

 

Výzva č. 1/2016 na predkladanie žiadostí

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlásilo dňa 16. februára 2016 prvú výzvu č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2016.

Predkladať žiadosti bude možné od 16. marca 2016.

Pre podávanie žiadosti je vypracovaný Manuál pre vyplnenie elektronického formulára žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (.pdf, 1,3 MB) ako aj vzory tlačív a čestných vyhlásení, ktoré sú dostupné v časti Dokumenty na stiahnutie.

Vyhlásenie výzvy č. 2/2016 sa predpokladá v II. štvrťroku 2016.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR © 2016-2017